Was
Spielt es fer e Roll
En Traum von Liewe
En Traum mit Liege
Mer kumme all
An de selwe Ort
Am End

Die Hell kocht iwwer
De Himmel is bsetzt
Feschtgebunne
An des Sticksche Bodde
Kumme mer all
An denn selwe Ort
Am End

Wie hoschde ausgsehe
Un wie ghe
Wu bischden herkumme
Was hoschde gfunne
Mer kumme all
An de selwe Ort
Am End

Un de Wind
Der wu dorch
Doi Knoche peift
Is alles was iwwerisch
Bleibt