Inhalt

Gedischde

Bullover
Uff de Kopp gstellt
Variation iwwers Nix
Aahalter
Was bleibtProsa

De letschde Schnookestich
IWWERSCHWEMMUNG Bazille un Vire segle dorchs Internet...